MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 
             

l

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

 

 

 

UMOWA NR .... / 200..
- SPRZEDAŻY CIEPŁA –


spisana w dniu .............................. roku w Darłowie , pomiędzy :


Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o.
ul. Żeromskiego 15
76-150 Darłowo
NIP 669-050-16-44
zwanym w dalszej części „ SPRZEDAWCĄ” ,
reprezentowanym przez :

1. ........................................... – Dyrektor


a. ..............................................................................................................

 

reprezentowaną przez :
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. .....................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „ ODBIORCĄ ” ,

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest określenie zasad dostarczania energii cieplnej w wodzie gorącej oraz określenie praw i obowiązków stron , wynikających z realizacji jej postanowień.

 

 

§ 2

ODBIORCA zleca , a SPRZEDAWCA przyjmuje do realizacji dostawę energii cieplnej .
Szczegółowe zapotrzebowanie , miejsce oraz warunki dostawy i odbioru energii cieplnej ODBIORCA określa w zleceniu , które podlega zatwierdzeniu przez SPRZEDAWCĘ i stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

1. Podstawą rozliczeń finansowych stron z tytułu dostarczonej energii cieplnej są taryfy zawierające zbiór cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło , zatwierdzone i ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Budynek przy ul. ...........................................................................................................
- cena za zamówioną moc cieplną – ..............................................zł/MW/m-c
- cena ciepła - .............................. zł/GJ
W/wym. ceny nie zawierają podatku VAT – 22 %.
3. O każdorazowej zmianie taryf SPRZEDAWCA będzie informował ODBIORCĘ w formie pisemnej.
4. Zmiana taryf wymaga sporządzenia odrębnego aneksu.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu rozliczania dostarczonej energii cieplnej określane są w załączniku nr 2 do umowy.
6. W przypadku nie otrzymania faktury VAT za dany miesiąc ODBIORCA zobowiązany jest zgłosić ten fakt SPRZEDAWCY do 15 dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym objętym fakturą. Brak zgłoszenia oznacza , że faktura została doręczona.

§ 4

1. Sprzedawca wystawi faktury dotyczące miesięcznej raty opłaty za zamówioną moc cieplną i opłaty za ciepło dostarczone - w ciągu 5 dni po upływie miesiąca kalendarzowego
2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury.

§ 5

W razie opóźnienia w zapłacie należności SPRZEDAWCA będzie obciążał ODBIORCĘ kwotą należnych odsetek ustawowych , przy czym za dzień zapłaty uważa się datę wpływu na rachunek SPRZEDAWCY .


§ 6

1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do utrzymania zgodności urządzeń , instalacji i sieci do realizacji dostaw energii cieplnej w sposób ciągły i niezawodny – jednakże bez ponoszenia odpowiedzialności za następstwa wynikłe z przyczyn , za które odpowiedzialności nie ponosi ( art.471 k.c. ).
2. Warunki techniczne-standardy jakościowe obsługi odbiorców określa załącznik nr 3 do umowy.


§ 7

W przypadku zalegania przez ODBIORCĘ z zapłatą należności i po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu w odstępie 1 miesiąca i wyznaczeniem dodatkowego terminu zapłaty , SPRZEDAWCA uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy bez zapłaty odszkodowania.

§ 8

W przypadku :
- zmiany właściciela lub użytkownika obiektu , do którego dostarczana jest energia cieplna,
- zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu gospodarczego , siedziby , itp.
OBDIORCA zobowiązany jest powiadomić o tym bezzwłocznie SPRZEDAWCĘ w formie pisemnej.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas ................ do dnia ...................... 200 roku

§ 10

Wszelkie zmiany istotnych postanowień umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej .

§ 11

Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będzie rozstrzygał na wniosek każdej ze stron Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

§ 12

W sprawach przekraczających uprawnienia Prezesa URE , strony będą poddawać spory pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi gospodarczemu lub powszechnemu.

 


§ 13

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne ( Dz.U. Nr 54 , poz 348 z późn.zmianami )

§ 14

Integralną częścią umowy , po ich podpisaniu przez obie strony , stanowią :

Zał. Nr 1 Zlecenie na dostawę energii cieplnej.
Zał. Nr 2 Szczegółowe zasady rozliczania dostarczonej energii cieplnej
Zał. Nr 3 Warunki techniczne – standardy jakościowe obsługi ODBIORCÓW
Zał. Nr 4 Wykres temperatur zasilania i powrotu dla ODBIORCÓW ciepła z sieci
niskoparametrowej.
Zał. Nr 5 Granice stron odbiorcy i sprzedawcy.


§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egzemplarz sprzedawca i jeden egzemplarz odbiorca .


§ 16

Umowa obowiązuje od dnia ................... 200.. roku.

 


SPRZEDAWCA :                                          ODBIORCA :

 

1. .......................................                               1. ...................................