MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 
             

l

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

 


Załącznik nr 2

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZANIA DOSTARCZONEJ ENERGII CIEPLNEJ


Należność za dostarczoną energię cieplną naliczana będzie zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowo-rozliczeniowych w następujący sposób :

1. Centralne ogrzewanie.
a. roczna opłata stała za zamówioną moc cieplna – pobierana w 12 miesięcznych ratach.
b. opłata zmienna za dostarczone ciepło – pobierana w każdym miesiącu , w którym wystąpiła dostawa energii cieplnej.
c. opłata za nośnik ciepła – pobierana w każdym miesiącu , w którym dostarczono nośnik ciepła.
d. opłata za usługi przesyłowe – pobierana w 12 miesięcznych ratach.
e. opłata abonamentowa – pobierana w każdym miesiącu , w którym zostanie wystawiona faktura za dostarczone ciepło.

2 . Ciepła woda użytkowa.
a. roczna opłata stała za zamówioną moc cieplna – pobierana w 12 miesięcznych ratach.
b. opłata zmienna za dostarczone ciepło – pobierana w każdym miesiącu , w którym wystąpiła dostawa energii cieplnej.
c. opłata za usługi przesyłowe – pobierana w 12 miesięcznych ratach.
f. opłata abonamentowa – pobierana w każdym miesiącu , w którym zostanie wystawiona faktura.

3. W przypadku grupowego węzła cieplnego , z którym połączone są instalacje odbiorcze należące do
więcej niż jednego Odbiorcy opłaty pobierane od poszczególnych Odbiorców , oblicza się według
następujących zasad :
a. roczną opłatę stałą za moc zamówioną oblicza się jako iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez
Odbiorcę i ceny za zamówioną moc cieplną dla Odbiorców zasilanych z węzła grupowego.
b. opłatę za ciepło , dostarczone w celu ogrzewania , oblicza się według wzoru :

Ooo = Qwgo × Cwg × Qoo : Qso
Lub
Ooo= Qwgo × Cwg × Goo : Gso

Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Ooo – opłatę za ciepło w celu ogrzewania , obliczaną dla danego Odbiorcy,
Qwgo – ilość ciepła dostarczoną do węzła grupowego w celu ogrzewania , określoną na
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w
węźle cieplnym [ w GJ lub MWh ]
Cwg – cenę ciepła dostarczonego do węzła grupowego [ w zł/GJ lub zł/MWh ] ,
Ooo – ilość ciepła dostarczoną w celu ogrzewania do budynków eksploatowanych przez
Odbiorcę , określoną na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w
tych budynkach [ w GJ lub MWh ].
Qso – ilość ciepła dostarczoną w celu ogrzewania do wszystkich obiektów zasilanych z węzła
grupowego , określoną na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w
tych obiektach [ w GJ lub MWh ].
Goo – ilość nośnika ciepła dostarczonego w celu ogrzewania do obiektów eksploatowanych
przez Odbiorcę , określoną na podstawie odczytów wskazań przepływomierzy
zainstalowanych w tych obiektach [ w m3 ]
Gso – ilość nośnika ciepła dostarczonego w celu ogrzewania do wszystkich obiektów zasilanych
z węzła grupowego , określoną na podstawie odczytów wskazań przepływomierzy
zainstalowanych w tych obiektach w [ m3 ].

c. opłatę za ciepło , dostarczone w celu podgrzania wody wodociągowej , oblicza się według
wzoru :

Ocwo = Qwgcw × Cwg × Gcwo : Gscwo

gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Ocwo – opłatę za nośnik ciepła ,obliczaną dla danego Odbiorcy ,
Gwgcw – ilość ciepła dostarczoną do węzła grupowego w celu podgrzewania wody
wodociągowej , określoną na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego , zainstalowanego w węźle cieplnym [ w GJ lub MWh ]
Cwg – cenę ciepła dostarczanego do węzła grupowego [ w zł/GJ lub zł/MWh ]
Gcwo – ilość ciepłej wody zużytej w obiektach eksploatowanych przez odbiorcę , określoną na
podstawie odczytów wskazań przepływomierzy zainstalowanych w tych obiektach
[ w m3 ]
Gscwo – ilość ciepłej wody zużytej we wszystkich obiektach zasilanych z węzła grupowego
określoną na podstawie odczytów wskazań przepływomierzy zainstalowanych w tych
obiektach [ w m3 ]


d. opłatę za nośnik ciepła , oblicza się według wzoru :

Ono = Gnwg × Cn × Noo : Nowg

Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Ono – opłatę za nośnik ciepła , obliczaną dla danego Odbiorcy ,
Gnwg – ilość nośnika ciepła dostarczonego do węzła grupowego , w celu napełniania zasilanych
z tego węzła instalacji odbiorczych i uzupełniania ubytków wody w tych instalacjach w
[ m3 ]
Cn – cenę nośnika ciepła dostarczanego do węzła grupowego w [ zł/m3 ]
Noo – moc cieplną zamówioną przez Odbiorcę , w celu ogrzewania wszystkich obiektów
zasilanych z węzła grupowego , eksploatowanych przez niego obiektów w [ MW ]
Nowg – moc cieplną zamówioną przez Odbiorców w celu ogrzewania wszystkich obiektów
zasilanych z węzła grupowego.

e. opłatę abonamentową oblicza się jako iloczyn liczby budynków eksploatowanych przez
Odbiorcę i stawki abonamentowej.


§ 2

Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego zobowiązany jest do :
1. utrzymania ciągłej sprawności metrologicznej mierników,
2. legalizacji mierników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. przekazania Sprzedawcy kopii oświadczeń o legalizacji.
4. Natychmiastowego informowania Sprzedawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach działania liczników.

 

§ 3

1. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego , wysokość opłat , w okresie braku prawidłowego pomiaru , ustala się według następujących zasad :
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego , o którym mowa w pkt.1 , ilość
ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła oblicza
się wg. wzoru .

Qb = [ Qow (tw – tb) : (tw – to) + Qcwt ] × hb : ho

Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Qb – ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru w [GJ lub MWh ]
Qow – ilość ciepła dostarczonego w zależności od warunków atmosferycznych na ogrzewanie ,
w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego w
[ GJ lub MWh]
Qcwt – ilość ciepła dostarczonego niezależnie od warunków atmosferycznych na podgrzanie
wody wodociągowej lub na cele technologiczne w okresie rozliczeniowym przed
uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego w [GJ lub MWh]
hb – liczbę dni prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła,
ho – liczbę dni w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-
rozliczeniowego.
tw – temperaturę obliczeniową ogrzewanych pomieszczeń [ w ºC ]
tb – średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości
dostarczonego ciepła [ w ºC ]
to – średnią temperaturę zewnętrzną w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu
pomiarowo - rozliczeniowego [ w ºC ]
hb – liczbę dni prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła
ho – liczbę dni w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo –
rozliczeniowego


2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego , o którym mowa w pkt.1 , wprowadza się uzgodnioną przez strony korektę odczytów wskazań tego układu , a jeżeli ustalenie takiej korekty nie jest możliwe , ilość ciepła dostarczonego w okresie nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego , oblicza się w sposób określony w pkt.2.
3. Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła , ilość dostarczonego ciepła oblicza się począwszy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Odbiorca ma prawo żądać od Sprzedawcy sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego , o którym mowa w pkt.1 , a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tego układu lub założonych na min plomb bądź wadliwego działania zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
5. Żądanie lub zawiadomienie , o którym mowa w pkt.5 , nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku regulowania bieżących należności za usługi związane z zaopatrzeniem w ciepło.
6. Sprzedawca ma obowiązek :
6.1. sprawdzić , w okresie 3 dni od daty zgłoszenia przez Odbiorcę , prawidłowość wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania ,
6.2. wymontować , w razie potrzeby lub na żądanie Odbiorcy , zakwestionowany układ pomiarowo-rozliczeniowy i sprawdzić go w laboratorium,
6.3. doręczyć Odbiorcy protokół sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania,
6.4. dokonać stosownej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu.
7. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku gdy
sprawdzenie to wykonano na żądanie Odbiorcy i nie stwierdzono błędu wskazań większego niż od określonego przepisami dla danej klasy dokładności , ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu.

§ 4

Zasady udzielania bonifikat i upustów

1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę warunków umowy w zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania i planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim , Odbiorcy przysługują bonifikaty , których wysokość ustala się według następujących zasad :
1.1. Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z
opóźnieniem , w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów , w których nastąpiło opóźnienie – za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
1.2. Jeżeli planowa przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych
standardów jakościowych obsługi odbiorców , bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty
za zamówioną moc cieplną dla obiektów , w których nastąpiło przedłużenie przerwy w
dostarczaniu ciepła – za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy.
2.
2.1. Jeżeli Sprzedawca dotrzymuje określone w odrębnych przepisach standardy jakościowe
obsługi odbiorców moc cieplna dostarczona Odbiorcy nie może być niższa niż wynika to z dopuszczalnych odchyleń obliczeniowego natężenia przepływu i temperatury nośnika ciepła dostarczanego ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego oraz temperatury nośnika ciepła zwracanego z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła.
2.2. Za dopuszczalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła uznaje się ograniczenie mocy
cieplnej wynoszące : w warunkach obliczeniowych do 10 % gdy nośnikiem jest gorąca
woda.
3.
3.1. W przypadku gdy niedotrzymanie warunków umowy przez jedną ze stron powoduje
powstanie strat lub wzrost kosztów ponoszonych przez drugą stronę , stosuje się odpowiednio upust ustalony według zasad określonych jak następuje :
3.2. Za ograniczenie w dostarczaniu uznaje się ograniczenie mocy cieplnej wynoszące do
40 % , a upust , o którym mowa w pkt.3.1. , oblicza się według wzoru :
a. przy rozliczeniach według cen za zamówioną moc cieplną i cen ciepła :

Su= Sum + Suc

Sum= 0,25 [No ( Tz – Tp ) : ( Tzo – Tpo ) + Ncwt – Nd] × Ccng × hp : 365

Suc = 0,4 × Qn × Ccg
Qn = 3,6 [ No ( Tz – Tp ) : ( Tzo – Tpo ) + Ncwt – Nd ] × 24 × hp


b. przy rozliczeniach według cen ciepła :

Su = 0,34 × Qn × Cc

Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Su - Łączny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciepła
Sum - Upust za nie dostarczoną moc cieplną
Suc - Upust za nie dostarczone ciepło
No - Moc cieplną zamówioną przez Odbiorcę na ogrzewanie w zależności od warunków atmosferycznych w [MW]
Ncwt - Moc cieplną zamówioną przez Odbiorcę na podgrzewanie wody wodociągowej lub na cele technologiczne , niezależnie od warunków atmosferycznych w [MW]
Nd - Moc cieplną dostarczoną Odbiorcy w okresie ograniczeń w dostarczaniu ciepła w [MW}
Tz - Średnią temperaturę wody dostarczanej ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego w okresie miesiąca lub innym okresie rozliczeniowym w [oC]
Tp - Średnią temperaturę wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła w okresie miesiąca lub innym okresie rozliczeniowym w [oC]
Tzo - Temperaturę wody dostarczanej ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego w warunkach obliczeniowych w [oC]
Tpo - Temperaturę wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła w warunkach obliczeniowych w [oC]
hp - Liczbę dni , w których wystąpiły ograniczenia w dostarczaniu ciepła
Qn - Ilość ciepła nie dostarczoną Odbiorcy z powodu ograniczeń w dostarczaniu ciepła w [GJ lub MWh]
Ccng - Cenę za moc cieplną zamówioną przez grupę odbiorców w [zł/MW]
Ccg - Cenę ciepła przy rozliczeniach według cen za zamówioną moc cieplną i cen ciepła grupy odbiorców w [zł/GJ lub zł/MWh]
Cc - Cenę ciepła przy rozliczeniach według cen ciepła – dla danej grupy odbiorców w [zł/GJ lub zł/MWh]

3.3. Za przerwę w dostarczaniu ciepła uznaje się ograniczenie mocy cieplnej wynoszące ponad 40 % , a upust , o którym mowa w pkt.3.1. oblicza się według wzoru :


a. przy rozliczeniach według cen za zamówioną moc cieplną i cen ciepła :


Su= Sum + Suc

Sum= 0,5 [No ( Tz – Tp ) : ( Tzo – Tpo ) + Ncwt – Nd] × Ccng × hp : 365

Suc = 0,8 × Qn × Ccg

Qn = 3,6 [ No ( Tz – Tp ) : ( Tzo – Tpo ) + Ncwt – Nd ] × 24 × hp

 

b. przy rozliczeniach według cen ciepła :

Su = 0,68 × Qn × Cc

Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Su - Łączny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciepła
Sum - Upust za nie dostarczoną moc cieplną
Suc - Upust za nie dostarczone ciepło
No - Moc cieplną zamówioną przez Odbiorcę na ogrzewanie w zależności od warunków atmosferycznych w [MW]
Ncwt - Moc cieplną zamówioną przez Odbiorcę na podgrzewanie wody wodociągowej lub na cele technologiczne , niezależnie od warunków atmosferycznych w [MW]
Nd - Moc cieplną dostarczoną Odbiorcy w okresie ograniczeń w dostarczaniu ciepła w [MW}
Tz - Średnią temperaturę wody dostarczanej ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego w okresie miesiąca lub innym okresie rozliczeniowym w [oC]
Tp - Średnią temperaturę wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła w okresie miesiąca lub innym okresie rozliczeniowym w [oC]
Tzo - Temperaturę wody dostarczanej ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego w warunkach obliczeniowych w [oC]
Tpo - Temperaturę wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła w warunkach obliczeniowych w [oC]
hp - Liczbę dni , w których wystąpiły ograniczenia w dostarczaniu ciepła
Qn - Ilość ciepła nie dostarczoną Odbiorcy z powodu ograniczeń w dostarczaniu ciepła w [GJ lub MWh]
Ccng - Cenę za moc cieplną zamówioną przez grupę odbiorców w [zł/MW]
Ccg - Cenę ciepła przy rozliczeniach według cen za zamówioną moc cieplną i cen ciepła grupy odbiorców w [zł/GJ lub zł/MWh]
Cc - Cenę ciepła przy rozliczeniach według cen ciepła – dla danej grupy odbiorców w [zł/GJ lub zł/MWh]

3.4. Jeżeli Odbiorca nie dotrzymał warunków umowy , a u Sprzedawcy nastąpiły zakłócenia w pracy
źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej albo zakłócenia w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom -
Odbiorca jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy opłatę dodatkową , w wysokości stanowiącej
równowartość 1/180 rocznej opłaty za zamówioną moc cieplną , za każdą rozpoczętą dobę , w
której wystąpiły zakłócenia.
3.5. Wystąpienie przerw lub ograniczeń w dostarczaniu ciepła , o których mowa w pkt.3.2. i 3.3. oraz
zakłóceń , o których mowa w pkt.3.4. , wymaga potwierdzenia protokołem podpisanym przez
Sprzedawcę i Odbiorcę lub ich upoważnionych przedstawicieli.
3.6. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w
celu sporządzenia protokołu , o którym mowa w pkt.3.5. , protokół może być sporządzony przez
jedną ze stron . Protokół stanowi podstawę do prowadzenia postępowania i dochodzenia upustów
oraz innych roszczeń , o których mowa w pkt.3.2. – 3.4.

 

§ 5

Opłaty z tytułu nie dotrzymania przez strony warunków umowy.

1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub
niedotrzymania warunków umowy przez Odbiorcę , rozliczanego w systemie opomiarowanym ,
wysokość opłat ustala się według następujących zasad :

1.1. jeżeli Sprzedawca :

a. zwiększył obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczył jego
dopuszczalne odchylenie bez zmiany postanowień umowy , do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamówioną moc cieplną przyjmuje się obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła.
b. zmniejszył obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczył jego
dopuszczalne odchylenie bez zmiany postanowień umowy , do obliczenia wysokości
opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamówioną moc cieplną przyjmuje się
zmniejszone natężenie przepływu nośnika ciepła.
c. podniósł temperaturę dostarczanego nośnika ciepła i przekroczył jego dopuszczalne
odchylenie bez zmiany postanowień umowy , do obliczenia wysokości opłat za ilość
dostarczonego ciepła przyjmuje się temperaturę nośnika ciepła , która jest zgodna z
warunkami umowy.
d. obniżył temperaturę dostarczanego nośnika ciepła i przekroczył jego dopuszczalne
odchylenie bez zmiany postanowień umowy , do obliczenia wysokości opłat za ilość
dostarczonego ciepła przyjmuje się obniżoną temperaturę nośnika ciepła.

1.2. jeżeli Odbiorca ;

a. zwiększył obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczył jego
dopuszczalne odchylenia bez zmiany postanowień umowy , do obliczenia wysokości
opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamówioną moc cieplną przyjmuje się zwiększone
natężenie przepływu nośnika ciepła.
b. zmniejszył obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczył jego
dopuszczalne odchylenie bez zmiany postanowień umowy do obliczenia wysokości
opłat za :
- ilość dostarczonego ciepła – przyjmuje się zmniejszone natężenie przepływu nośnika ciepła ,
- zamówiona moc cieplną – przyjmuje się obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła,
c. podniósł temperaturę zwracanego nośnika ciepła i przekroczył jego dopuszczalne
odchylenie bez zmiany postanowień umowy , do obliczenia wysokości opłat za ilość
dostarczonego ciepła przyjmuje się temperaturę nośnika ciepła , która jest zgodna z
warunkami umowy.
d. obniżył temperaturę zwracanego nośnika ciepła , do obliczenia wysokości opłat za ilość
dostarczonego ciepła przyjmuje się obniżoną temperaturę nośnika ciepła.
2. Sprawdzenie dotrzymywania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców i
dotrzymywania przez Odbiorcę warunków umowy jest dokonywane na podstawie średniego
natężenia przepływu i temperatury nośnika ciepła w okresie doby.
3. Średnie natężenie przepływu i temperatury nośnika ciepła , o którym mowa w pkt.2 , stanowią
podstawę do ustalenia wysokości opłat , o których mowa w pkt.1.
§ 6

Nielegalny pobór.

W przypadku nielegalnego pobierania ciepła przez Odbiorcę , Sprzedawca pobierać będzie opłaty dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła ( Dz.U. nr 118 poz.762 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem , w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach ( Dz.U. nr 132 poz.867 )

 

 

            ODBIORCA :                                                             SPRZEDAWCA :
 

 ...................................................                                        ...................................................