Załącznik nr 3

 


WARUNKI TECHNICZNE – STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW

 

Ogólne warunki realizacji umowy o dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

§ 1

Sprzedawca jest obowiązany do realizacji dostaw energii cieplnej zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem.

Odbiorca przedstawia w zał .nr 1 charakterystykę techniczno-eksploatacyjną administrowanych obiektów , przy czym zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania ciepła winno być zgłoszone przez Odbiorcę na piśmie najpóźniej do dnia 30 września danego roku na rok następny , bądź w szczególnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji Sprzedawcy. Zmiana mocy zamówionej o ± 10 % wymaga udokumentowania.

Skutki prawne wynikające z nieprawidłowych deklaracji zawartych w zał. Nr 1 obciążają Odbiorcę.

Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła powinno nastąpić nie później niż :

4.1. W przypadku węzłów indywidualnych :
a. w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę , jeżeli węzeł cieplny wyposażony jest w urządzenia
automatycznej regulacji dostawy ciepła.
b. w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę , jeżeli węzeł cieplny nie został wyposażony w
urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła.

4.2. W przypadku węzłów grupowych – o ile wystąpią techniczne możliwości :
a. w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę , jeżeli węzeł cieplny jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła.
b. w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę , jeżeli węzeł cieplny nie został wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła.

4.3. Za każde dodatkowe w danym roku zlecenie Odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostawy
energii cieplnej w celu ogrzania wskazanych przez Odbiorcę obiektów , Sprzedawca będzie pobierał
opłatę ustaloną w taryfie.

Upoważnieni pracownicy Sprzedawcy wykonują kontrole układów pomiarowych , dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń. Po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi Sprzedawcy przysługuje prawo:
a. wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń , gdzie przeprowadzana jest kontrola ,
b. przeprowadzania w ramach kontroli niezbędnych przeglądów urządzeń , a także prowadzenia prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz dokonywania badań pomiarów.
5.1. Odbiorca zobowiązuje się do umożliwienia obsługi eksploatacyjnej sieci przesyłowej lub węzła pracownikom
Sprzedawcy bez jakichkolwiek przeszkód i przez cały okres czasu , w którym Sprzedawca dostarcza energię
cieplną do obsługiwanych obiektów.

6. Granicę pomiędzy siecią przesyłową , a węzłem cieplnym stanowią pierwsze zawory odcinające od strony sieci lub według ustaleń szczegółowych pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą. Granicę pomiędzy węzłem cieplnym , a instalacją wewnętrzną stanowią zawory przed rozdzielaczami instalacji wewnętrznej lub według indywidualnych uzgodnień , przy czym zamknięte naczynie wzbiorcze stanowi integralną część instalacji. Za stan techniczny sieci przesyłowej , węzła cieplnego i urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada ich właściciel. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie energii cieplnej jeśli stan techniczny urządzeń , węzła cieplnego stwarza zagrożenie bezpiecznej eksploatacji.

 

§ 2

Obowiązki Sprzedawcy energii cieplnej.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do rozdzielni ciepła Odbiorcy energię cieplną w postaci gorącej wody o
parametrach zapewniających uzyskanie zamówionej mocy cieplnej , a w przypadku ciepłej wody użytkowej
wodę o temperaturze nie niższej niż 50ºC oraz przepływ cyrkulacji poziomej w wielkości zgodnej z danymi
projektowymi ( lub według indywidualnych uzgodnień ).
1.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w zawartej umowie z Odbiorcą.
1.2. Dopuszczalne odchylenie parametrów technicznych dostawy ciepła nie może być większe niż ± 10 %

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać na życzenie Odbiorcy wykres regulacyjny służący do sterowania automatyki węzła cieplnego.

3. Planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim nie mogą przekroczyć 14 dni ,a Odbiorca musi być powiadomiony o terminach tych przerw pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Odbiorcy za skutki wynikające z wstrzymania lub ograniczenia dostawy energii cieplnej w związku z :

a. powstałymi awariami,
b. brakiem właściwego ciśnienia wody wodociągowej ,
c. planowanych przerw ,
d. celowym stosowaniem zaniżeń dziennych i nocnych , dławieniem dostawy ciepła przez regulatory pogodowe i termoregulatory grzejnikowe użytkowane przez Odbiorcę ,
e. wystąpienie temperatury zewnętrznej niższej od obliczeniowej -16ºC pod warunkiem zachowania ciągłości dostawy energii cieplnej.

5. Sprzedawca nie odpowiada za dotrzymanie właściwych parametrów energii cieplnej przesłanej do Odbiorcy sieciami nie będącymi własnością Sprzedawcy.

6. Udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy następuje w ciągu :
a. 12 godzin – w przypadku informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła ,
b. 14 dni – w przypadku informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

6.1. Udzielenie odpowiedzi na interwencję , skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu :
a. 12 godzin – w przypadku informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia.
b. 14 dni – w przypadku odpowiedzi pisemnych na interwencje , skargi i zażalenia Odbiorcy składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon , które wymagają dodatkowych analiz.
c. 30 dni – w przypadku odpowiedzi pisemnych na interwencje , skargi i zażalenia Odbiorcy składane na piśmie , które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

7. Sprzedawca umożliwi Odbiorcy dostęp do układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz wgląd do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło jak również umożliwia przeprowadzenie kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego.

 

§ 3

Obowiązki Odbiorcy energii cieplnej.

Odbiorca zobowiązany jest do:

1. Wykonania na własny koszt , przed rozpoczęciem dostawy energii cieplnej , regulacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiekcie przez nastawienie zaworów regulacyjnych oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji wewnętrznej o ile instalacja nie jest konserwowana przez Sprzedawcę.

2. Użytkowania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy sprzedaży ciepła oraz terminowego regulowania opłat i należności.

3. Utrzymania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowej eksploatacji sieci ciepłowniczej , przeprowadzonej przez teren tej nieruchomości.

4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i dostępem osób nie upoważnionych do założonych przez Sprzedawcę plomb w węźle cieplnym i instalacji odbiorczej , zwłaszcza w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

5. Niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń , a także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła.

6. Odbiorca nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie urządzeń pomiarowych , regulacyjnych i armatury stanowiących elementy przyłącza do węzłów cieplnych lub instalacji odbiorczych w obiekcie tego Odbiorcy , a także pokrywa inne koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc i zainstalowanych urządzeń , o ile umowa nie stanowi inaczej ( nie dotyczy kosztów energii elektrycznej ).

 

§ 4

Wstrzymanie dostawy ciepła.

Wstrzymanie dostawy ciepła może nastąpić w przypadku gdy Odbiorca :

1. Pobiera ciepło bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
2. Samowolnie dokona zmian w instalacji odbiorczej , powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych odbiorców.
3. Pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokona w tym układzie zmian zniekształcających wyniki pomiarów i rozliczeń.
4. Uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Sprzedawcy , wraz z niezbędnym sprzętem , na teren nieruchomości lub do pomieszczeń , w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność przedsiębiorstwa oraz badań , pomiarów lub kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych , dotrzymywania warunków umowy i warunków rozliczeń.
5. Zalega z zapłatą należności za dostarczone ciepło po upływie 30 dni od określonego przez Sprzedawcę terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub terminu uregulowania zaległych należności , określonego w doręczonym Odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań lub wezwaniu do zapłaty . Wznowienie dostarczania ciepła powinno nastąpić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepła.
6. Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu Odbiorcy w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła , sieci ciepłowniczej lub węzła , a w szczególności gdy :

a. z powodu wystąpienia awarii w źródle , sieci ciepłowniczej nie ma innych możliwości dostarczania ciepła do odbiorców ,
b. dalsze funkcjonowanie przyłącza , węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia , zdrowia lub środowiska ,
c. węzły cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urządzenia są użytkowane przez Odbiorcę w sposób powodujący zakłócenia w pracy źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczej.

 

§ 5

Zabrania się :

a. pobierania wody z sieci osiedlowej centralnego ogrzewania do celów innych niż ogrzewanie ,
b. nieuzasadnionego i bez powiadomienia rejonu eksploatacji Sprzedawcy spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania lub zerwania plomb ,
c. samowolnego usuwania kryz dławiących lub powiększania ich otworów ,
d. zmiany nastaw zaworów regulacyjnych powyżej wartości określonej przez Sprzedawcę jako maksymalne ,
e. jakichkolwiek przeróbek instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania , bez uzgodnienia ze Sprzedawcą ,
f. podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania podgrzewaczy ciepłej wody.

Naruszenie przez Odbiorcę któregokolwiek z powyższych zakazów stwarza Sprzedawcy prawo odstąpienia od umowy oraz żądania odszkodowania pieniężnego w granicach poniesionej szkody.

 

 


 ODBIORCA :                                        SPRZEDAWCA :
 

 ..............................................................                                  ..............................................................