MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 
             

l

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

 

UWAGA!!!

Całodobowy numer telefonu do Dyspozytora Systemu Ciepłowniczego

693 163 885

 

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH

W OKRESIE OD 1 MARCA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023 r.

 

     Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Darłowie informuje, że na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. dla podmiotów uprawnionych sprzedawca ciepła nie może zastosować cen wyższych niż tzw. maksymalne ceny dostawy ciepła (obliczone według cen i stawek opłat obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022r. powiększonych o 40%).
 W przypadku, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:
- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe albo
- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym
przedsiębiorstwo energetyczne ma zastosować w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi cenę najniższą.


W związku z powyższym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Darłowie informuje, że w rozliczeniach z odbiorcami są stosowane średnie ceny z rekompensatą, jako najkorzystniejsze dla odbiorców.
 

 

1. INFORMACJA PREZESA URE nr. 9/2023

 

2. Zestawienie stawek XVIII taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. w Darłowie

 

 

 

 

 

I ZMIANA XIX TARYFY DLA CIEPŁA Z DNIA 28.11.2023 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Darłowie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OSZ.4210.2.19.5.2023.502.XIX.EŻ z dnia 28.11.2023 r. została zatwierdzona I zmiana XIX taryfy dla ciepła, ogłoszona 28.11.2023 r. w Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 515.

 

Zmiana taryfy wynikająca z powyższej decyzji zostanie wprowadzona do stosowania od 10.01.2024 r.

 

I ZMIANA XIX TARYFY

 

ZESTAWIENIE STAWEK XIX TARYFY

 

 

 

XIX TARYFA DLA CIEPŁA Z DNIA 16.08.2023 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Darłowie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OSZ.4210.1.8.8.2023.502.XIX.EŻ z dnia 16.08.2023 r. została zatwierdzona XIX taryfa dla ciepła, ogłoszona 16.08.2023 r. w Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 413.

 

Zmiana taryfy wynikająca z powyższej decyzji będzie wprowadzona

do stosowania od 01.09.2023 r.

 

 XIX TARYFA

 

Biuletyn Informacji Publicznej M P E C Darłowo - Taryfy dla ciepła

 

 

URE

 

 

 

 

 

 

II ZMIANA XVIII TARYFY DLA CIEPŁA

 

     Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Darłowie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.2.2.5.2023.502.XVIII.RN z dnia 3 lutego 2023 r. została zatwierdzona zmiana XVIII taryfy dla ciepła, ogłoszona 3.02.2023 r. w Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 61 (2249)

 

     Zmiana taryfy wynikająca z powyższej decyzji będzie wprowadzona

do stosowania od 01.03.2023 r.
 

 

 

 

 

 

     

 

                                    

  Gazu nie zabraknie!

Takie wydarzenia jak zaprzestanie dostaw gazu przez Rosję do Polski, pomimo wcześniejszych przewidywań, zawsze wywołują emocje i niepokój oraz pytanie co dalej?

 

 

 

 


Zawirowania na rynku paliw gazowych spowodowane odbiciem się gospodarki po okresie pandemicznym, wszyscy odbiorcy odczuli boleśnie na początku roku. Agresja Rosji w Ukrainie pogłębiła tę destabilizację.
MPEC w Darłowie jest przedsiębiorstwem, które w 100% wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców w oparciu o wykorzystanie gazu ziemnego. Naszym dostawcą gazu jest PGNiG. Śledzimy na bieżąco i staramy się pozyskiwać informacje na temat zabezpieczenia dostaw jak i prognoz kształtowania się cen gazu.
Zgodnie z zapewnieniami zarówno strony rządowej jak i spółki PGNiG zbilansowanie rynku podaży i popytu gazu będzie zapewnione pomimo braku rosyjskich dostaw. Krótko mówiąc nie powinno go zabraknąć. Energetyka to sektor strategiczny, więc ograniczenia dostaw, jeśli w ogóle wystąpią, w pierwszej kolejności dotkną przemysł. Gospodarstwa domowe, a do takich odbiorców dostarczamy ciepło, są w takich sytuacjach chronione. Przykręcenie termostatów w naszych domach może się okazać jednak konieczne z uwagi na przewidywany dalszy wzrost cen gazu, a co za tym idzie wzrost kosztów ogrzewania. Problem o podobnej skali występuje na rynku węgla i z podobnymi problemami będą mierzyli się odbiorcy ciepła ze źródeł opalanych węglem.
 

 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


11 listopada 2021 r.

Delegacja MPEC składa kwiaty pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NO SMOG” certyfikat na bezemisyjność - od MPEC


Od dzisiaj w Darłowie po tabliczce „NO SMOG” na ścianie budynku będzie można rozpoznać, że jest on ogrzewany w sposób, który ogranicza emisję szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, a tym samym wpisuje się szeroko zakrojoną politykę ochrony klimatu.

Prawo do posługiwania się certyfikatem „NO SMOG” mają odbiorcy ciepła systemowego, którego dostawcy uzyskali Certyfikat Redukcji Niskiej Emisji„PreQurs” przyznawany przez Krakowski Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Zaświadcza on o ekologicznych walorach produkowanego i dostarczanego ciepła. W gronie tych dostawców jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Darłowie.

Ale nie tylko walor ekologiczny przemawia za korzystaniem z produktu kryjącego się pod marką i nazwą ciepła systemowego. To również niezawodność i przestrzeganie wysokich norm i standardów związanych z produkcją i dostawą ciepła. To również, a może przede wszystkim, bezpieczeństwo. Ciepło systemowe to całkowicie bezpieczny produkt zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w budynku. To produkt pozwalający nie myśleć o zagrożeniach związanych z zatruciami i wybuchami, ponieważ nośnikiem energii wprowadzanym do budynku jest wyłącznie gorąca woda. To w pełni bezobsługowy produkt i optymalne, przejrzyste całkowite koszty wytwarzania i dostawy ciepła.

Certyfikat NoSmog otrzymają wszyscy odbiorcy MPEC. Ze względu na sytuację przedsiębiorstwo zrezygnowało z wręczania ich na wspólnym spotkaniu. W przypadku budynków wielorodzinnych certyfikat otrzymają te, które odbierają ciepło na cele c.o. i podgrzewania ciepłej wody uzytkowej. 

 

 

 

 

 

 

POGODOWE PODSUMOWANIE ROKU 2019

W Darłowie najwyższą temperaturę odnotowano 2019.06.12 - 33.7°C .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że…

 


 

 

Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem zużywasz dwa razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. A czy spodziewałeś się, że myjąc naczynia w zmywarce potrzebujesz pięć razy mniej wody? Oszczędzasz w ten sposób nie tylko wodę, ale też pieniądze i swój czas.
Wybierając komunikację miejską ograniczasz emisję dwutlenku węgla nawet 15 razy. Dzięki temu oszczędzasz planetę. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, do powietrza trafia nawet 40 razy mniej pyłów zawieszonych i 100 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dzięki temu oszczędzasz przede wszystkim zdrowie.

                                     Ogranicz smog w mieście


Jak wska­zują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – naj­więk­szym wytwórcą szko­dli­wych sub­stan­cji są indy­wi­du­alne źró­dła cie­pła. Zatem naj­lep­szym spo­so­bem na likwi­da­cję niskiej emi­sji i smogu w mia­stach jest ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych z przy­do­mo­wych pale­nisk w cen­trach miast. Naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, z punktu widze­nia użyt­kow­nika, na zastą­pie­nie dotych­cza­so­wego spo­sobu na cie­pło, jest podłą­cze­nie budynku do sieci cie­płowniczej i ogrze­wa­nie miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym.
 


                                               Co to jest smog?


W skład smogu wcho­dzą szko­dliwe sub­stan­cje che­miczne, takie jak pyły zawie­szone, wodo­ro­tlenki, tlenki azotu i siarki. Do naj­groź­niej­szych sub­stan­cji zali­czane są pyły zawie­szone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu. Źró­dłem pocho­dze­nia tych sub­stan­cji jest dzia­łal­ność czło­wieka, a główną przy­czyną zanie­czysz­cze­nia powie­trza tymi sub­stan­cjami jest tzw. niska emi­sja.                                       Wpływ smogu na zdrowie


Według danych WHO, z powodu zanieczyszczeń powietrza, co roku w Pol­sce umiera 42–45 tys. osób (sta­ty­stycz­nie jedna osoba co dzie­sięć minut). W Euro­pie w gor­szej sytu­acji są tylko: Ser­bo­wie, Rumuni, Węgrzy i Ukra­ińcy. Zda­niem WHO zanie­czysz­czone powie­trze i jego skutki, to także kon­kretny wymiar finan­sowy. Sza­cuje się, że z tego powodu tra­cimy, jako kraj, ponad 100 mld USD rocz­nie.

 

       DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

 

 

LEKCJA CIEPŁA W PRZEDSZKOLU PRZY SZKOLE

 

Dzisiaj (26 marca) w ramach "LEKCJI CIEPŁA" w Przedszkolu Przy Szkole odbył się wspaniały spektakl teatralny pt.. " Czerwony Kapturek z mieście zimą" w reżyserii mgr Patrycji Tokarek. W postaci z ekologicznej bajki brawurowo wcielili się uczniowie z klasy 1d, z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, za co otrzymali owacyjne brawa od publiczności.

 

 

                                     

 https://www.facebook.com/przedszkoleprzyszkole/

 

 

KONFERENCJA REGIONALNA IGCP

 

14-15 marca 2018 r. w darłowskim Hotelu Lidia, odbyła się Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa” , organizowana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Darłowie.
W konferencji uczestniczyli Prezesi, Dyrektorzy i Członkowie Zarządów Przedsiębiorstw Ciepłowniczych z Oddziału Regionalnego Północno Zachodniego IGCP oraz Partnerów IGCP. Izba zrzesza ponad 280 członków o różnej strukturze i wielkości w branży cie

płowniczej.


Przybyłych gości przywitał Gospodarz Królewskiego Miasta Darłowo Burmistrz Arkadiusz Klimowicz. W krótkim wystąpieniu przybliżył historię miasta i zachęcił do częstych odwiedzin i korzystania walorów turystycznych i kulturalnych Darłowa.


Konferencję poprzedziło Zgromadzenie Oddziału Regionalnego Północno-Zachodniego IGCP podsumowujące pracę oddziału w roku ubiegłym. Członkiem Rady Oddziału w obecnej kadencji jest Dyrektor MPEC w Darłowie Barbara Butyńska-Balcerzak.


Na konferencji omawiano między innymi sprawy związane z przystosowaniem źródeł ciepła do aktualnych wymagań środowiskowych, możliwości korzystania z krajowych i unijnych środków pomocowych na modernizację, wprowadzania układów kogeneracyjnych jako rozwiązania problemu smogu. Poruszano również kwestie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem RODO.


W drugim dniu uczestnicy konferencji korzystając z gościnności Zespołu Szkół Morskich mogli zapoznać się z praktyczną nauką zawodu uczniów tej szkoły z wykorzystaniem nowych urządzeń szkoleniowych, w tym nawigacyjnego symulatora manewrowego i symulatora siłowni okrętowej.

 

"NO SMOG" CERTYFIKATY DLA MPEC

 

Na spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia 2017r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie, Prezes Zarządu Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie dr inż. Adolf Mirowski wręczył na ręce Dyrektora Spółki Barbary Butyńskiej-Balcerzak certyfikaty PreQurs, w zakresie niskiej oraz ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wydane przez ICEB dla wszystkich systemów ciepłowniczych MPEC.

Jak podkreślił przyznane certyfikaty na poziomie „NO SMOG” świadczą, że oferowane przez MPEC w Darłowie ciepło systemowe spełnia wysokie standardy i stanowi skuteczne narzędzie do ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wręczenie certyfikatów poprzedziła interesująca prezentacja dr Mirowskiego dotycząca zagrożeń związanych z niską emisją i mo

żliwości jej przeciwdziałania.
W spotkaniu obok przedstawicieli miasta, radnych, rady nadzorczej oraz zarządców nieruchomości uczestniczyli uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie.

 

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

 

 

Każda z naszych kotłowni gazowych wyposażona jest w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. System jest przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych, reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® typu GX składa się z:
• DEX/F- detektor gazu
• MD-2 Z - moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
• MAG-3 zawór odcinający


W sytuacji awaryjnego zagrożenia system automatycznie, natychmiastowo, pewnie i skutecznie odcina dopływ gazu do instalacji. Przez to CHRONI życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.
Rutynowo kilka razy w roku sprawdzamy działanie wszystkich ASBIG. Obecnie pracownicy Działu Eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonują okresowe (roczne) przeglądy systemów, polegające na kompleksowej kontroli wszystkich elementów, w tym obowiązkowej kalibracji detektorów gazu DEX/F, wykonywanej w warunkach laboratoryjnych przez producenta firmę GAZEX. 

BEZPIECZNA I NIEZAWODNA CIEPŁA WODA

Bezpieczna i niezawodna ciepła woda


Dwie z pięciu największych wspólnot mieszkaniowych w Darłowie, Wyspiańskiego 5 i Wyspiańskiego 7, zlikwidowały gazowe podgrzewacze wody w łazienkach, na rzecz podgrzewu wody w węzłach MPEC.

Problem z prawidłową wentylacją pomieszczeń sprawiał, że funkcjonujące podgrzewacze niejednokrotnie były źródłami zagrożenia zdrowia i życia lokatorów.
Wspólnoty zainwestowały w budowę centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej. Węzły w budynkach zostały wybudowane przez MPEC.
Jako pierwsza instalację cwu uruchomiła wspólnota mieszkaniowa Wyspiańskiego 5, we Wspólnocie Wyspiańskiego 7 prace montażowe dobiegają końca. Pierwszy okres po rozruchu to czas na doregulowanie instalacji do profilu odbioru ciepłej wody przez mieszkańców. MPEC udostępnił Zarządom Wspólnot internetowy wgląd w parametry pracy węzłów. Tym samym zaineresowani mogą śledzić, analizować i korygować na bieżąco zużycie energii zarówno na potrzeby podgrzewu cwu jak i ogrzewania budynku.
Z analiz prowadzonych od uruchomienia instalacji przez MPEC wynika, że zużycie ciepła na podgrzew 1m3 zimnej wody kształtuje się na poziomie, osiąganym w innych miastach oraz przez darłowskie wspólnoty, które wcześniej uruchomiły tego typu instalacje.

Rzeczywisty koszt podgrzania 1 m3 wody w tych systemach w ostatnim okresie rozliczeniowym wyniósł 23,27 zł.


Z uwagi na liczne zapytania wyjaśniamy, że jako MPEC sprzedajemy jedynie ciepło zużyte do podgrzewu wody. Za zimną wodę, w tym również tą, która jest podgrzewana, mieszkańcy tak jak to było przy zastosowaniu gazowych podgrzewaczy , wnoszą opłaty do MPGK. W związku z tym nie należy doliczać kosztu zakupu wody zimnej do kosztów podgrzewu.

 

 

 

    

 

Nie myśl wię­cej o prze­glą­dach tech­nicz­nych i szczel­no­ści urzą­dzeń pod­grze­wa­ją­cych wodę w miesz­ka­niu. Jeśli korzy­stasz z cie­pła sys­te­mowego do ogrze­wa­nia to ozna­cza, że możesz ogrze­wać bez­piecz­nie także wodę. Zasta­na­wiasz się jak to moż­liwe?

Ciepła woda uzytkowa (cwu)


Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku. Działa to jak pro­ces kuli­narny zwany kąpielą wodną. Kiedy ogrze­wamy na przy­kład cze­ko­ladę w kąpieli wod­nej naczy­nie z cze­ko­ladą wsta­wiamy do naczy­nia z gorącą wodą. Po pew­nym cza­sie cze­ko­lada przej­muje tem­pe­ra­turę naczy­nia cie­plej­szego i roz­pusz­cza się. W pro­cesie kąpieli wod­nej cze­ko­lada nie dotyka bez­po­śred­nio gorą­cej wody, ale przez to że naczy­nie pod­dane jest dzia­ła­niu wyso­kiej tem­pe­ra­tury, cze­ko­lada zaczyna się ogrze­wać. Podob­nie cie­pło sys­te­mowe ogrzewa w wymien­niku cie­pła wodę z wodo­cią­gów (pier­wot­nie zimną), która po ogrza­niu pły­nie do kra­nów w miesz­ka­niach jako cie­pła woda.

Przewagi ogrzewania wody ciepłem systemowym


Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie. Ponadto oszczę­dzasz, bo po odkrę­ce­niu kranu tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna.

Jakość wody


Dostawcy cie­pła sys­te­mowego dokła­dają wszel­kich sta­rań, by cie­pła woda w Twoim miesz­ka­niu miała odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę, jed­nak za jakość wody wodo­cią­go­wej, którą użyt­ku­jemy, odpo­wiada dostawca wody zim­nej. Wpływ na nią ma także stan insta­la­cji wewnętrz­nej obiektu, za którą odpo­wie­dzialny jest jego wła­ści­ciel. Jeśli więc masz wąt­pli­wo­ści w kwe­stii jako­ści wody zgłoś tę kwe­stię zarządcy budynku.